Avís legal

1. Dades de l’empresa

www.roibos.casa és propietat de ARKENGINT, S.L
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

ARKENGINT, S.L.
C/ Rosselló, 19, 5º 4ª
CP: 08029
C.I.F.: B66941972

eu electrònic de contacte: hola@roibos.casa.
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45761, full nº B-498.142 inscripció 1a.

D’ara endavant, ROIBOS.

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general d’aquest lloc web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i l’ús del mateix implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.
Per aquest motiu, ROIBOS recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web ja que aquestes puguin patir algun canvi. En aquest sentit, ROIBOS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

3. Ús

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari de la mateixa, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, de manera que l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ROIBOS o per personal autoritzat de ROIBOS relativa a l’ús del present lloc web i dels seus continguts.
L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que ROIBOS posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals. Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no: i) utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic; ii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès i iii) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
En qualsevol cas, ROIBOS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

4. Propietat intelectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, “els continguts”), són propietat intel·lectual i industrial de ROIBOS o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de ROIBOS o, si escau, de tercers.
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels Continguts, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. ROIBOS es reserva l’ús d’accions judicials civils i / o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.
ROIBOS es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

5. Responsabilitats y garanties

ROIBOS no garanteix la fiabilitat i utilitat dels serveis que es prestin a través del present lloc web.
En conseqüència, ROIBOS no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del present lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l’absència de virus i / o altres components nocius en el present lloc web o en el servidor que l’alberga; (iv) la invulnerabilitat del present lloc web i / o de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ROIBOS estableix en el present lloc web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de ROIBOS.
No obstant això, ROIBOS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del present lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. En qualsevol cas, ROIBOS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

6. Protecció de dades

A través del present avís, ROIBOS informa als usuaris en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.
També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable és ROIBOS duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis objecte de l’empresa i la gestió administrativa i, si escau , remetre-li informació sobre les activitats de ROIBOS que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament a ROIBOS per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats, incloses les comunicacions enviades per correu electrònic.
Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, ROIBOS podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï.
L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.
ROIBOS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, ROIBOS es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a ROIBOS amb direcció al carrer Rosselló, 19, 5è 4a, CP 08029, de Barcelona i / o electrònica hola@roibos.casa en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.
En cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.
ROIBOS es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

7. Política de cookies

Definició de les “Cookies”
Una “cookie” és un fitxer de text que es guarda a l’ordinador o dispositiu mòbil utilitzat per l’usuari i / o client, mitjançant un servidor web. Tan sols aquest servidor serà capaç de recuperar o llegir el contingut de la “cookie”. Permeten al lloc web recordar preferències de navegació i l’usuari navegar de manera eficient. Les “cookies” permeten una interacció més ràpida i fàcil entre l’usuari i el lloc web.
Tipus de “cookies” utilitzats
ROIBOS utilitza “cookies” pròpies i “cookie” de tercers. Aquestes permeten examinar el tràfic al portal – de forma anònima i sense recollir informació personal – i controlar la vigència de la sessió, així com obtenir informació estadística sobre la navegació. L’ús d’aquest tipus de “gcookie” a més permet a l’Empresa ajudar a millorar el servei que ofereix, valorant la productivitat del lloc web de l’empresa, optimitzant-i personalitzant. Podeu consultar la política de privacitat d’aquestes “cookies” i ampliar informació sobre les mateixes en el seu portal d’internet.
Configuració de les cookies
Aquells usuaris que no desitgin rebre “cookies” o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.
L’usuari podrà permetre, bloquejar o eliminar les “cookies” instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Llegiu atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el mode privat de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l’única aplicable. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre expressament a un fur, ROIBOS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.